Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy objął patronat nad konferencją


UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy to projekt skierowany głównie do studentów Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, którego celem jest poprawa jakości oferty edukacyjnej Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Politologii oraz dostosowanie jej do potrzeb współczesnej gospodarki. Jest to największy projekt edukacyjny realizowany po wschodniej stronie Wisły o łącznej wartości prawie 22 mln.

Gwałtowny rozwój technologii, wzrost zapotrzebowania na wysokiej klasy specjalistów oraz zwiększona mobilność przedsiębiorców wynikające z obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej skutkują potrzebą wzmocnienia potencjału przyszłych pracowników, wyposażonych w dodatkowe kwalifikacje, kompetencje i umiejętności komunikacyjne.

W odpowiedzi na te wyzwania Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej wraz z partnerami : Gminą Lublin, Francuską Izbą Przemysłowo- Handlową w Polsce oraz Aleph Polska Sp. z o.o. opracował kompleksowy program wprowadzania studentów na rynek pracy. W ramach projektu powstało 16 innowacyjnych specjalizacji/specjalności na Wydziale Humanistycznym realizowanych na studiach stacjonarnych I i II stopnia.

Informacje o projekcie