Statut

STATUT STUDENCKIEGO
KOŁA INFORMACJI NAUKOWEJ

"PALIMPSEST"

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
w Lublinie

ROZDZIAŁ I
NAZWA, SIEDZIBA, CHARAKTER I OPIEKUN KOŁA

§ 1
Koło nosi nazwę:
Studenckie Koło Informacji Naukowej "Palimpsest" - nazwę swą
bierze od rękopisu spisanego na używanym już wcześniej materiale
piśmiennym, z którego usunięto poprzedni tekst - zwane jest w dalszym
ciągu Statutu Kołem.
§ 2
Siedziba Koła znajduje
się w gmachu Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie przy pl.
M. Curie-Skłodowskiej 4.
§ 3
Koło zrzesza studentów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
§ 4
Opiekunem Koła jest
pracownik naukowy Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie.
§ 5
Koło jest apolityczne i nie jest Kołem
religijnym.
§ 6
Koło jest organizacją studencką
działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu
UMCS oraz niniejszego Statutu.
§ 7
Koło podlega rejestracji w rejestrze
uczelnianych organizacji studenckich prowadzonym przez Rektora UMCS.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA KOŁA ORAZ ŚRODKI ICH REALIZACJI

§ 8
Celem Koła jest:
1. samokształcenie członków
Koła;
2. promowanie czytelnictwa;
3. aktywizowanie i integrowanie
środowiska studenckiego;
4. prowadzenie badań naukowych;
5. pomoc w rozwoju zainteresowań
naukowych i kulturalnych studentów;
6. poszerzanie i popularyzowanie
wiedzy wśród studentów;
7. pomoc studentom kierunku
Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo w rozwiązywaniu problemów
wynikłych w czasie toku studiów;
8. współudział w pracach
naukowych Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS;
9. promocja kierunku Informacja
Naukowa i Bibliotekoznawstwo.
§ 9
Koło realizuje swoje zadania przez:
1. organizowanie zebrań i
spotkań;
2. angażowanie studentów
w działania Koła;
3. organizowanie odczytów,
seminariów i sesji naukowych;
4. uczestnictwo w seminariach
i sesjach naukowych;
5. współpracę z organizacjami
oraz instytucjami rządowymi lub pozarządowymi, Samorządem Studentów
oraz innymi organizacjami studenckimi w Polsce i na świecie;
6. organizację wycieczek i
objazdów naukowych;
7. przez współpracę z Rektorem,
władzami wydziałów i instytutów oraz profesorami i pracownikami
UMCS.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KOŁA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10
Członkiem Koła może
zostać każdy student UMCS, który wyrazi chęć uczestnictwa
w pracy Koła i realizacji jego celów.
§ 11
Członkostwo nabywa się decyzją Zarządu
na wniosek kandydata. Wniosek o przyznanie członkostwa jest rozpatrywany
przez Zarząd w ciągu 7 dni od jego złożenia.
§ 12
W przypadku decyzji
odmawiającej przyjęcia w poczet członków Koła kandydat ma prawo
odwołania się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna.
§ 13
Członkostwo nabywa się decyzją
Zarządu na wniosek kandydata. Wniosek o przyznanie członkostwa jest
rozpatrywany przez Zarząd w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. Zarząd
informuje kandydata o podjętej decyzji poprzez doręczenie jej na piśmie.
Do obowiązków członków Koła należy:
1. przestrzeganie przepisów
Statutu i wydanych na jego podstawie decyzji władz Koła;
2. stały i czynny udział
w pracach Koła;
3. propagowanie działalności
Koła;
4. dbanie o jak najlepsze wyniki
w nauce;
5. regularne opłacanie składki
członkowskiej.

§ 14
Członkowie Koła mają prawo
do:
1. uczestnictwa w Walnym Zebraniu;
2. wnioskowania w każdej sprawie
dotyczącej Koła i jego pracy;
3. czynnego i biernego prawa
wyborczego.

§ 15
Członkostwo wygasa na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia,
poprzez złożenie pisemnej rezygnacji Zarządowi;
2. ukończenia lub przerwania
studiów na UMCS w Lublinie;
3. śmierci.

§ 16
1. Utrata członkostwa może nastąpić
w wyniku skreślenia z listy członków przez Zarząd w następujących
przypadkach:
1. niedostosowania się członka
do statutu Koła;
2. działalności na szkodę
Koła;
2. Zarząd decyzję, o której mowa
w ust.1 podejmuje w formie uchwały przyjętej większością 2/3 statutowego
składu Zarządu.
3. Od powyższej decyzji członkowi
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od
pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KOŁA

§ 17
Władzami Koła są:
1. Naczelną władzą jest
Walne Zgromadzenie Koła.
2. Władzę wykonawczą sprawuje
Zarząd Koła wybierany na roczną kadencję przez Walne Zgromadzenie
Koła.
3. Zarząd składa się z:
Przewodniczącego Zarządu, Wiceprzewodniczącego Zarządu, Sekretarza,
Skarbnika oraz Webmastera.
4. Szczegółowe kompetencje
i podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu określa uchwała
Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ V
WALNE ZGROMADZENIE KOŁA

§ 18
W Walnym Zgromadzeniu biorą udział
wszyscy członkowie Koła.
§19
Walne Zgromadzenie zwoływane jest
dwa razy w roku.
1. Na początku semestru zimowego.
2. Na końcu semestru letniego.
§ 20
Ponadto Walne Zgromadzenie zwoływane
jest także następujących w przypadkach:
1. Na żądanie co najmniej
1/3 członków Koła;
2. z inicjatywy Zarządu.
§ 21
1. Prawomocne uchwały zapadają
na Walnym Zgromadzeniu bezwzględną większością głosów przy obecności
co najmniej połowy liczby członków.
§ 22
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia
należy w szczególności:
1. uchwalanie programów działalności
organizacyjnej i finansowej Koła;
2. uchwalenie regulaminu działania
Zarządu;
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie
sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu;
4. wybór Przewodniczącego
Zarządu i Członków Zarządu;
5. podjęcie uchwały dotyczącej
odwołania Zarządu bezwzględną większością głosów, w obecności
co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania, w formie uchwały Walnego
Zgromadzenia;
6. uchwalenie Statutu lub jego
zmiany;
7. ustalanie wysokości składek
członkowskich;
8. podejmowanie uchwał w przypadkach
określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych
do kompetencji pozostałych organów Koła.
2. Walne Zebranie pracuje nad zgłoszonymi
wnioskami. Program Walnego Zgromadzenia nie może być rozszerzony
o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Koła.
§ 23
O terminie oraz porządku obrad Walnego
Zgromadzenia Zarząd informuje Członków
z 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie
ogłoszenia na stronie internetowej Koła.
§ 24
W przypadkach, o których mowa w §20 Przewodniczący
Zarządu ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie, w terminie nie dłuższym
niż 14 dni przepis §23 stosuje
się odpowiednio.
§ 25
Uchwały Walnego Zgromadzenia są ogłaszane
poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Koła.

ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD KOŁA

§ 26
Zarząd składa się z Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika oraz Webmastera wybranych
przez Walne Zgromadzenie w tajnym i bezpośrednim głosowaniu na okres
jednego roku akademickiego.
§ 27
Zarząd może ustąpić przed
upływem kadencji na drodze dobrowolnej rezygnacji, może też
zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie na zasadach określonych
w Statucie.
§ 28
Zakres działalności Zarządu:
1. Reprezentowanie Koła na
zewnątrz przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza,
Skarbnika oraz Webmastera;
2. kierowanie pracami Koła
oraz organizacja jego pracy;
3. zwoływanie zebrań Koła
i czuwanie nad realizacją podejmowanych przez nie uchwał;
4. sporządzanie sprawozdań
z działalności Zarządu oraz przekładanie ich Walnemu Zgromadzeniu
do rozpatrzenia;
5. wykonywanie innych zadań
w ramach regulaminu;
6. gospodarowanie zasobami
Koła;
7. organizowanie współpracy
z innymi Kołami, instytucjami lub osobami.
§ 29
W wypadku ustąpienia lub niedyspozycji
Przewodniczącego funkcje jego przejmuje Wiceprzewodniczący.
§ 30
Decyzje Zarządu są
podejmowane w obecności co najmniej 4/5 członków Zarządu zwykłą
większością głosów. W wypadku równego rozłożenia głosów, głos
Przewodniczącego Zarządu jest decydujący.
§ 31
Decyzje Zarządu są
ogłaszane na stronie internetowej Koła.
§ 32
Podczas obrad Walnego
Zgromadzenia, zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów do Zarządu,
ustępujący Zarząd składa sprawozdanie z działalności. Każdy z
członków Zarządu powinien uzyskać absolutorium za okres swojej działalności
w Zarządzie. Absolutorium jest oceną pracy członka Zarządu w zakresie
określonym przepisami Koła.

ROZDZIAŁ VII
STATUT

§ 33
1. Statut przyjmuje i dokonuje w nim
zmian Walne Zgromadzenie Koła bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. Każda zmiana Statutu musi zostać
zatwierdzona przez Rektora UMCS.

ROZDZIAŁ VIII
ROZWIĄZANIE KOŁA

§ 34
1. Koło może zostać rozwiązane:
1) w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia
w obecności co najmniej 2/3 liczby członków i większością 2/3
głosów;
2) uchwały Senatu UMCS, gdy działalność
Koła rażąco lub uporczywie narusza przepisy ustawowe, Statut uczelni
lub Statut Koła.
2. W przypadku rozwiązania Koła cały
jego majątek przechodzi na własność Uczelni.
§ 35
Wniosek o rozwiązanie Koła może
zgłosić grupa licząca co najmniej 2/3 członków Koła.

ROZDZIAŁ IX
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOŁA

§ 36
Na fundusze Koła składają się:
1. środki przyznane przez
Władze Uczelni;
2. środki przekazane Kołu
przez inne podmioty na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych
przez UMCS z tymi podmiotami;
3. dotacje fundacji i innych
organizacji;
4. darowizny;
5. składki członkowskie;
6. inne.

ROZDZIAŁ X
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 37
1. We wszystkich kwestiach nieregulowanych
przez niniejszy Statut mają zastosowanie
wewnętrzne przepisy UMCS oraz regulacje
prawne Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uchwały organów Koła mogą być
uchylone przez Rektora UMCS w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem,
Statutem UMCS lub gdy naruszają powagę lub interes Uczelni.
3. Statut wchodzi w życie po uchwaleniu
go przez Walne Zgromadzenie Koła bezwzględną większością głosów
przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków oraz po stwierdzeniu
jego zgodności z przepisami przez Władze Uczelni.